Loading

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (artikels) VAN ENGLISH OAK FRAMES BOUWPAKKETTEN

• Definities.

Verkoper: CHARLY'S OAK FRAMES bouwpakketten die houten producten en bouwconstructies ontwerpt en te koop aanbiedt,.

Koper: Degene die met verkoper een koopovereenkomst, afsluit.

Consument: een koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst:
Koopovereenkomst

Materiaal:
Is het te leveren product inclusief toebehoren voor het realiseren van o.a. houten constructies waaronder ook bouwpakketten.

Constructies:
Is het te leveren product inclusief toebehoren voor het realiseren van o.a. houten constructies zoals carports.

BTW:
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW voor consumenten / particulieren, en zijn exclusief BTW voor bedrijven tenzij anders aangegeven.• Geldigheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper.

• Uitgebrachte offerte.
Door verkoper op verzoek van koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening tenzij anders vermeld.
De in een offerte genoemde levertijd is gebaseerd op de bij verkoper aanwezige calculatie of voorraad op het moment van uitbrengen van de offerte.
Constructies vervaardigd door CHARLY’S OAK FRAMES worden standaard vervaardigd conform traditionele engelse bouwwijze, tenzij anders overeengekomen.• Afwijkingen op kleur en structuur.
In de koopovereenkomst wordt de (hout)soort, en de afmetingen/dikte vermeld van het te gebruiken materiaal. Verkoper wijst koper erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van het ene materiaal enigszins kan afwijken van eenzelfde ander materiaal.
Scheurvorming, buiging en kromtrekken in beperkte mate is normaal. Lichtinval kan verkleuring/vergrijzing van een houtconstructie tot gevolg hebben.
Verkoper levert alle producten en constructies onbehandeld, tenzij anders overeengekomen.

• 
Leveringstermijn.
In de verkoopovereenkomst wordt bij benadering de week vastgelegd waarin het gekochte product c.q. constructie, cq. materiaal aan koper kan worden afgeleverd.
Levertijden zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijn waarop een beroep kan worden gedaan of ontstane (gevolg)schade kan worden verhaald. Voor deze regeling is gekozen om verkoper en koper de gelegenheid te geven een juiste planning te maken en op een later tijdstip aan verkoper kenbaar te maken wanneer koper in staat is het gekochte in ontvangst te nemen of te (laten) bouwen.
Daarom dient (ver)koper tenminste drie weken vóór de week waarin de aflevering is gepland aan (ver)koper kenbaar te maken dat het materiaal ook daadwerkelijk kan worden afgeleverd. Ontvangt verkoper deze mededeling van koper niet, dan bepaalt verkoper naar eigen goeddunken het juiste levertijdstip in de door hem opgegeven week van levering.
Verkoper kan in dat geval zelfs besluiten de levering uit te stellen, althans te wachten tot nader van koper vernomen is. Indien het aan koper te wijten is dat de daadwerkelijke levering meer dan drie maanden later dan de in de koopovereenkomst genoemde levertijd wordt uitgesteld, dan heeft verkoper het recht prijsverhogingen aan koper door te berekenen vanaf het moment van de koopovereenkomst, voor zover prijsverhogingen hebben plaatsgevonden.
De hierboven genoemde termijn van 3 maanden begint te lopen vanaf de laatste dag van de week die als week van aflevering in de koopovereenkomst, wordt genoemd.
Deze regeling is niet van toepassing indien het materiaal vóór de geplande datum door koper is betaald. Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van 3 maanden heeft verkoper het recht het gekochte materiaal bij koper af te leveren en is koper verplicht de overeengekomen prijs te betalen.
Op verzoek van koper kan verkoper het materiaal voor een termijn van ten hoogste 3 maanden kosteloos in opslag houden, maar koper moet dan wel aan verkoper de koopprijs betalen.
In dat geval zal verkoper aan koper een schriftelijke opgave overhandigen, waaruit blijkt dat koper eigenaar is van het gekochte materiaal, alsmede de plaats waar dit ligt opgeslagen. Na het verstrijken van de laatstgenoemde termijn van 3 maanden worden door verkoper opslagkosten in rekening gebracht op basis van € 25€ / per m2 en dit per maand.

• Extra kosten.
Extra kosten worden koper in rekening gebracht in het navolgende geval:
Op het moment dat de aflevering plaatsvindt is koper niet in de gelegenheid het materiaal in ontvangst te nemen. Indien verkoper om die reden een tweede keer moet langskomen, worden extra transportkosten in rekening gebracht.

• Door overmacht kan verkoper niet (tijdig) leveren.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, hieronder ook begrepen werkstakingen in het eigen bedrijf.
Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk in te lichten in het geval dat er sprake is van overmacht, waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk deelt verkoper tevens mede of de overmacht blijvend is, dan wel tijdelijk.

• Adreswijziging.
Indien koper, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, verhuist, dient hij verkoper hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Indien koper dit verzuimt, dan is koper voor de gevolgen van dat verzuim zelf aansprakelijk.

• Betalingsgarantie.
Verkoper kan koper zekerheid vragen dat hij zijn betalingsverplichtingen zal nakomen zodra verkoper zijn deel van de overeenkomst is nagekomen. Indien koper niet bereid of niet in staat is deze gevraagde zekerheid binnen 8 dagen na het verzoek te verschaffen, dan kan verkoper de overeenkomst ontbinden.
Koper kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.

• Eigendom.
Tot het moment dat volledige betaling door koper heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde materiaal eigendom van verkoper.• Melding klachten.
Koper dient bij geconstateerde gebreken dit binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken.

• Annulatie.
Tot uiterlijk 3 weken vóór de geplande afleverdatum kan koper de met verkoper gesloten overeenkomst ontbinden op gronden die koper, als hij dat niet wil, niet aan verkoper kenbaar hoeft te maken.
Omdat verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt (verkoop kosten, orderbehandelingskosten, administratiekosten, werkvoorbereidingskosten inkoop materialen en mogelijk transportkosten) is het onder die omstandigheden redelijk dat koper die kosten aan verkoper vergoedt. Aangezien het altijd gaat om speciale bestellingen die verkoper op speciaal verzoek van koper heeft moeten inkopen en laten produceren, dan bedragen die kosten 75% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag.

• Recht.
Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is alleen het Belgisch recht van toepassing.

• Auteursrechten.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de CHARLY’S OAK FRAMES en bij haar berust het auteursrecht. Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

• Betalingscondities.
Wij hanteren de volgende betalings- en projectafhandeling condities:
Na online configuratie en bestelling van uw bijgebouw worden volgende stappen gehanteerd:
1. voorschot van 10% (enkel op het product, niet op de verzendkost)
2. Kort daarna nemen wij met u contact teneinde de gewenste planning en leveringsdatum af te spreken. Indien u reeds eerder bouwvergunningsplannen heeft aangekocht bij Charly's Oak Frames zullen deze kosten in mindering gebracht worden bij de eindfactuur.
3. Om de leveringsdatum te respecteren dient het resterende bedrag ten laatste 7 dagen voor levering betaald te zijn.
4. Kort daarna ontvang u van ons de genummerde montageplannen en stellen we alles in het werk voor het transport.

Korting
Korting is alleen bespreekbaar bij afname van 3 of meer bouwpakketten voor standaard gebouwen.


Charly's Oak Frames

Kantoor
maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur
Smissestraat 91
9700 Oudenaarde

Sales@charlysoakframes.be
BE 0643.972.112